Søg
Close this search box.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Vi er forsikret igennem Tryg og her kan i læse om vores forsikringsbetingelser.

Ved Nem Trans forstås Nem Trans transport og flytning.

Ved Kunden forstås Ejeren, respektive den der på ejerens vegne er legitimeret til at bestille transport eller flytning.

 1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

 2. Transport og flytning omfatter ned- og opbæring, kørsel, samt løs anbringelse af godset/flyttegodset, efterkundens anvisning. Af- og påmontering falder udenfor Nem Trans forpligtelser; men kan aftales særskilt. Efteraftale kan der, mod beregning, leveres flyttekasser og emballage til pakning af effekter. Hvis kunden ønskerind- og udpakning foretaget af Nem Trans, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 80 kg, måder træffes særskilt aftale herom, Vi tager typisk 500 kr. i byrdetillæg pr. genstand der vejer mellem 80 kg og 200 kg.

Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til Nem Trans.

Ved transport/flytning til udlandet er følgende gældende:

a. Kunden erklærer ved sin underskrift, at der ikke befinder sig ulovlige effekter i gods

eller indbo (f.eks. tobak, spiritus, pornografisk materiale, narkotika, m.v.).

 1. Erstatningsansvar ved transport og flytning.

Nem Trans erstatningsansvar begrænses således:

a. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og spiritus ikke.

b. Bordplader til montering erstattes maksimalt med 4000 kr. Uforstærkede bordplader til montering af stenmaterialer af enhver art, samt uforstærkede bordplader af træ med udskæring, transporteres/flyttes udelukkende for kundens egen risiko.

c. Nem Trans påtager sig ikke ansvar for skader på:

 • Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods.
 • Gods som kunden eller dennes hjælpere selv er med til at behandle, pålæsse eller aflæsse.
 • Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader.
 • Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende, med mindre det ved modtagelsen konstateres, at Nem Trans har forvoldt synlige skader på emballagen.
 • Alle former for elektrisk udstyr, med mindre Nem Trans har forvoldt synlige skader.
 • Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering eller/og transport.

PDF Pro Trial

 • Laminat møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler

d. Nem Trans er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, ædelstene eller lignende.

e. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en helhed (f.eks. et service), er Nem Trans erstatningsansvar maksimeret til 1 kolli. Beskadiges enkelte dele af en sådan helhed, er Nem Trans ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden

f. Nem Trans er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure eller andre for Nem Trans uforudsigelige forhold.

g. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det beskadige/bortkomne til Nem Trans. Undtagelse hertil er værdiforringelseserstatning og reparation.

h. I stedet for kontant afregning, forbeholder Nem Trans sig ret til at levere kunden andre effekter –

svarende til de bortkomne/beskadigede – eller til at lade udføre en håndværksmæssig korrekt

reparation af det beskadigede på et af Nem Trans udpeget værksted.

i. Nem Trans erstatningspligt begrænses til den beskadiges genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

j. Evt. erstatningskrav kan ikke modregnes i kørselsudgifter.

 1. Reklamation

a. Ved synlig skade/mangler skal reklamation ske straks. I andre tilfælde senest 5 dage efter udlevering af indboet/godset. Overholdes dette ikke, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

b. Kunden har en selvrisiko på 1500 kr.

 1. Betaling og pris

a. Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end 48 timer før den aftalte transportdag, vil kunden blive faktureret med minimum 1000 kr.

b. Betalingen skal ske efter endt arbejde enten kontant eller via Mobilepay medmindre andet er aftalt.

c. Nem Trans forholder sig ret til at justere prisen hvis oplysningerne om opgaven ikke er korrekte, dvs. hvis der er blevet givet en fast pris på en opgave og kundes beskrivelse ikke stemmer overens med opgaven.

 1. Booker en kunde Nem Trans til sin opgave, accepterer kunden dermed ovenstående.
Nem Trans